കത്തുകള്‍
  സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .   സി പി ജോണ്‍  .  സീതാറാം യച്ചൂരി  .  ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍    അശോകന്‍ ചരുവില്‍  .  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍  .  സി പി നാരായണന്‍  .  ജി സുധാകരന്‍  .  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍  .  എ എന്‍ രവീന്ദ്രദാസ്  .  സുഗതകുമാരി  .  ഡോ. കെ എന്‍ പണിക്കര്‍  .  പിണറായി വിജയന്‍  .


ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി, ഈ നാവിന്റെ ഐശ്വര്യം

ദയവ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക്‌ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കരുത്‌. ഇത്‌ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതില്‍ നെല്ലിന്റെ പത്രാധിപ സമിതിക്ക്‌ വലിയ ഖേദമുണ്ട്‌. പക്ഷെ, സാംസ്‌കാരിക കേരളത്തിന്റെ വര്‍ത്തമാനത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്‌ ഇത്‌ ഉചിതമാണെന്ന്‌ കണ്ട്‌ ക്ഷമാപണത്തോടെ ദൃശ്യപാഠത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ കേരളം ഭരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ്‌ മുന്നണിയുടെ ചീഫ്‌ വിപ്പാണ്‌ ജീവിക്കുന്നത്‌, പി സി ജോര്‍ജ്ജ്‌. നിയമസഭാ സാമാജികന്‍. കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷി എം എല്‍ എ മാരുടെ നിയമസഭയ്‌ക്കകത്തെ ചലനങ്ങള്‍പ്പോലും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ബാധ്യതപ്പെട്ട ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്‌ അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ ചോദിക്കരുത്‌. ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക്‌ കണ്ടാല്‍ മതി. പരമയോഗ്യന്‍.

(കണ്ട്‌ കഴിഞ്ഞതിന്‌ ശേഷം ഡെറ്റോള്‍ മുക്കിയ തുണികൊണ്ട്‌ കാതിനകം മൂന്ന്‌ പ്രാവശ്യം ഉഴിയണം. ഈ മെഡിക്കല്‍ ടിപ്‌ കെ പി സി സി ഓഫീസില്‍ നിന്ന്‌ യുഡിഎഫ്‌ കണ്‍വീനര്‍ പി പി തങ്കച്ചന്‍ പറഞ്ഞ്‌ തന്നതാണ്‌. അദ്ദേഹത്തിന്‌ നന്ദി)

ക്യാന്‍വാസ്

img1
img2
img3
img4
img5
1/5 
play stop prev next

രസവര

img
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
1/8 
play stop prev next

ക്യാമറകണ്ണ്

cam1
cam2
cam3
cam4
cam5
1/5 
play stop prev next

വായനാമേശയില്‍
നെല്ലിലെ സൃഷ്ടികളിലെ ആശയങ്ങള്‍ ലേഖകരുടേത് മാത്രമാണ്‌
കൂടുതല്‍