സുഹൃത്തെ,
താങ്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതും നെല്ലില്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കാം
ലേഖനങ്ങള്‍, കഥകള്‍, കവിതകള്‍
സഞ്ചാര സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രലേഖനം... തുടങ്ങി എന്തും
ആനുകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങളെ
നമുക്ക് നെല്ലില്‍ കൂടി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം..

താങ്കള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്...
മലയാളം യൂനികോഡ് ലിപിയിലോ,
ML TT KARTHIKA ലിപിയിലോ
താങ്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
chiefeditor@nellu.net
എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക..

തപാല്‍ വഴി സൃഷ്ടികള്‍ അയക്കേണ്ട വിലാസം 
ചീഫ് എഡിറ്റര്‍
നെല്ല് 
അനോവ, തൊഴുവന്‍കോട് ലൈന്‍
വട്ടിയൂര്‍കാവ് പി ഒ
തിരുവനന്തപുരം 13


സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ വിളിക്കൂ..
9447041939

Submit Article

Name
Email ID
Mobile
Title
Upload your document here
(formats supported- .doc,.docx,.pdf,.jpg,.jpeg,.png)