ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ 

റാം കുമാര്‍
9895862520
chiefeditor@nellu.net 

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്‍

ശാരിക ജി എസ്

9920366706

managingeditor@nellu.net

 

എഡിറ്റര്‍

മുരളി തൃപ്പാദം

9207161351

editor@nellu.net 

 

സബ് എഡിറ്റര്‍

ദിനു മാവിലോടൻ