മോഹിനിയാട്ടം

 

ചെസ്റ്റ്‌നമ്പര്‍
404
ഓണ്‍ദസ്‌റ്റേജ്
തിളങ്ങുന്ന വേഷം
ആകര്‍ഷകം ആഭരണം
തരികിടതോം
കിടതോം കിടതോം
തിത്തരികിടതോം
തരികിടതോം
എ ഗ്രേഡ്
നൃത്തക്കാരിക്ക്.
പ്രൈസ്മണി
പലിശക്കാരന്.

 

 

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍

ഫോണ്‍ : 04742466505
kureeppuzhasreekumar@gmail.com
www.facebook.com/kureeppuzhasreekumar

11-Mar-2014

നഗ്നം മുന്‍ലക്കങ്ങളില്‍

More